Palazzo Giustinian Perisco et le traghetto San Toma

Retour plan Grand Canal


Jas